รูปภาพและสื่อมัลติมีเดียวัดสุคันธศีลาราม

อนุบาลชุมพร

บ้านควนเนียง

ท่าศาลา

ไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล)

บ้านนาตาแย้ม

วัดสระแก้ว

อุดมดรุณี

อุตรดิตถ์

บุญวาทย์วิทยาลัย

อนุบาลสุโขทัย

บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

บ้านม่วงสามปี

บ้านหนองเกิด

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

บ้านนาเบี้ย

บ้านนาปลาจาด

วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

ชุมชนบ้านปงป่าหวาย

อนุบาลเพชรบูรณ์

วัดกรมธรรม์

อนุบาลพะเยา

บ้านสะแล่ง

บ้านตะเฆ่ค่าย

ศรีจอมทอง

อนุบาลเวียงป่าเป้า

บ้านถนนน้อย

อนุบาลกาฬสินธุ์

ชุมชนบ้านโนนเจริญ

เคหะประชาสามัคคี

ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

บ้านหัวแข้

ไผ่สีสุก

บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์

อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)

วัดลาดหวาย

พระปฐมวิทยาลัย

วัดเปร็งราษฎร์บำรุง (ศรีวรพินิจวิทยาคาร)

อนุบาลชุมชนบางบ่อ

ถิ่นโอภาสวิทยา

น้ำดิบวิทยาคม

เพชรพิทยาสรรค์

น้ำโสมพิทยาคม

จันทร์หุ่นบำเพ็ญ

บ้านต่างแคน

บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

อนุบาลด่านช้าง

หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)

บ้านบางกง

บ้านโนนอุดม

บ้านม่วงสามปี

อนุบาลเมืองลำพูน

บ้านชุมแสง

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์