โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

  • เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม ให้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัล IQA AWARD
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2561 เป็นแหล่ง ศึกษาดูงาน และเป็นที่ปรึกษาหรือวิทยากรแกนนำด้านการประกันคุณภาพ ให้แก่สถานศึกษาอื่นๆ ในสังกัด
  • เพื่อจัดทำคลังสารสนเทศด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน คุณภาพการศึกษาที่เป็นแบบอย่าง ประจำปี 2561 ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ ระดับ สพฐ.
ที่มาของ IQA AWARD

ข่าวสารกิจกรรม

Card image

ประมวลภาพ การประชุมชี้แจง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่อง การดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนา ของ 95 เขตพื้นที่การศึกษา

15 มกราคม 2564

ประมวลภาพ การประชุมชี้แจง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่อง การดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนา ของ 95 เขตพื้นที่การศึกษา

 

https://drive.google.com/file/d/1FJo2GGMpxT8sG8CGMKmhPA03dK4m4OCV/view?usp=sharing

อ่านต่อ
Card image

วิดีโอนำเสนอระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม 2562 ภาคเหนือ

21 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ
Card image

วิดีโอนำเสนอระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม 2562 ภาคใต้

17 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ
Card image

วิดีโอนำเสนอระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ
Card image

วิดีโอนำเสนอระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม 2562 ภาคกลาง

7 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ
Card image

ประมวลภาพ พิธีมอบโล่รางวัลสถานศึกษารางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2562 ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

30 มกราคม 2563

อ่านต่อ
Card image

วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบคลังสารสนเทศรูปแบบและกลไก การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD

15 มกราคม 2563

อ่านต่อ

รูปภาพและสื่อมัลติมีเดีย

ผลงานรูปภาพและสื่อมัลติมีเดียของสถานศึกษา ระดับรางวัล ยอดเยียม

อนุบาลสุพรรณบุรี

วัดโพธิ์ตะควน

สตรีสมุทรปราการ

อนุบาลสระบุรี