โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

  • เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม ให้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัล IQA AWARD
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2561 เป็นแหล่ง ศึกษาดูงาน และเป็นที่ปรึกษาหรือวิทยากรแกนนำด้านการประกันคุณภาพ ให้แก่สถานศึกษาอื่นๆ ในสังกัด
  • เพื่อจัดทำคลังสารสนเทศด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน คุณภาพการศึกษาที่เป็นแบบอย่าง ประจำปี 2561 ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ ระดับ สพฐ.
ที่มาของ IQA AWARD

ข่าวสารกิจกรรม

Card image

วิดีโอนำเสนอระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม 2562 ภาคเหนือ

21 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ
Card image

วิดีโอนำเสนอระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม 2562 ภาคใต้

17 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ
Card image

วิดีโอนำเสนอระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ
Card image

วิดีโอนำเสนอระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม 2562 ภาคกลาง

7 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ
Card image

ประมวลภาพ พิธีมอบโล่รางวัลสถานศึกษารางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2562 ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

30 มกราคม 2563

อ่านต่อ
Card image

วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบคลังสารสนเทศรูปแบบและกลไก การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD

15 มกราคม 2563

อ่านต่อ

รูปภาพและสื่อมัลติมีเดีย

ผลงานรูปภาพและสื่อมัลติมีเดียของสถานศึกษา ระดับรางวัล ยอดเยียม

อนุบาลสุพรรณบุรี

วัดโพธิ์ตะควน

สตรีสมุทรปราการ

อนุบาลสระบุรี